e-SOS

iOS App Store Google Play

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

Дата на последна актуализация: 09.05.2019


e-SOS предоставя определени услуги, които могат да бъдат базирани на приложения или уеб базирани услуги ("Мобилни услуги"). Тези мобилни услуги се предоставят безплатно и могат да се използват от всички регистрирани потребители.

Приложението е налично за сваляне и инсталиране на крайно мобилно устройство в Google Play Store, Apple Store. За нормалното ползване на Приложението е необходимо наличието на крайни устройства (смартфони) на потребители, работещи с операционни системи Android 4.1, iOS 9, и следващи, както и връзка към Интернет - мобилна или безжична (WiFi). В случай че не разполагате със съответния софтуер, хардуер и интернет връзка ползването на Приложението ще бъде възпрепятствано. Трафикът на данни при ползване на Приложението, както в България, така и в роуминг, се таксува и тарифира съобразно условията на ползвания от потребителя абонаментен, съответно предплатен план и действащата ценова листа.

Приемане
МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТАЗИ МОБИЛНА УСЛУГА. ТАЗИ МОБИЛНА УСЛУГА СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА БАЗАТА НА ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ. ЧРЕЗ ИЗТЕГЛЯНЕТО, ДОСТЪПА, ТЪРСЕНЕТО ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТАЗИ МОБИЛНА УСЛУГА, ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ДА БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАНИ С ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ. e-SOS си запазва правото по свое усмотрение да актуализира или преразгледа тези Общи условия и да публикува такива актуализирани или преработени Общи условия на https://www.e-sos.bg. Ако не сте съгласни с настоящите Общи условия, моля, не използвайте никакви мобилни услуги. Моля, проверявайте периодично Общите условия за промени. Продължаването на използването на всякакви мобилни услуги след публикуването на промени в Общите условия представлява приемане на тези промени.

Предлагани услуги
Приложението предоставя услуга за възможност за известяване на спешни екипи, спешни контакти или доброволци в случай на необходимост, вкл. подаване на точна или последна известна локация. В случай на спешна нужда от помощ потребителят може да активира функцията SOS сигнал. Активирането и генерира обаждане към 112, както и известяване на спешните контакти. Потребителят избира кои да бъдат неговите спешни контакти. Към всички спешни контакти, които са потребители на e-SOS се изпраща известие, както и гео-локацията на потребителя изпратил сигнала. Към спешните контакти, които не са потребители на приложението се изпраща СМС известие, с GPS координатите на лицето изпратило сигнала. СМС известие се изпраща и в случай, че потребителят се намира извън покритието на сателит или няма интернет връзка. В случай, че потребителят би желал неговият сигнал да бъде изпратен към лица заявили желание да бъдат доброволци за оказване на първа помощ в случай на нужда, той може да си осигури тази възможност в настройките на приложението. Приложението предоставя възможност и за локация на лица добавени в приложението и дали своето съгласие да бъдат контакти, чрез функцията „Намери моите близки“. Тази функция позволява да бъде извлечена точната гео-локация на всички добавени контакти при поискване.

Поверителност
Понякога може да предоставяте на e-SOS лична информация. Тази лична информация е предмет на политиката за поверителност на e-SOS E, http://www.e-sos.bg. За да дадете възможност на e-SOS да ви предостави полезна информация чрез мобилните услуги, предоставената от вас информация трябва да е вярна, точна, актуална и пълна. Мобилните услуги включват услуги, предоставяни от Интерфейсите за програмиране на приложения на Google play App store. Декларацията за поверителност на Google се отнася за такива услуги и може да бъде намерена, като посетите http://www.google.com/policies/privacy/.

Какво означава лична информация?
За целите на e-SOS имаме нужда от вашето име, , телефонен номер и e-mail адрес. Информацията за Вашето местонахождение или състояние която изпраща приложението се определя от Вас. Информация за Вашата точна или последна известна локация се съхранява в рамките на предвидените от Закона за личната информация срокове, но не се споделя с трети страни, различни от Спешна помощ или Планинска спасителна служба.Чрез приемане на тези Общи условия, Вие се съгласявате да предоставите изброената лична информация, която може да бъде използвана за целите на функционалностите на приложението, описани в настоящите Общи условия..

Отказ от права и ограничаване на отговорността
Няма гаранция, изрична или подразбираща се 1) за пълнотата или точността на данните, до които имате достъп, включително, без ограничение, подразбиращи се гаранции за задоволително качество, годност за определена цел и 2) достъпът ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен или без грешки, че недостатъците ще бъдат коригирани или че мобилните услуги или сървърът, който ги прави достъпни, нямат вируси. Вие потвърждавате, че мобилните услуги се предоставят \"както са\" и \"каквито са налични\" за ваша употреба. При никакви обстоятелства, e-SOS не носи отговорност за каквито и да било загуби или щети, включително, без ограничение, специални, косвени, наказателни или последващи загуби или щети, загуба на печалба, както и да са възникнали те. Вие се съгласявате, че e-SOS не носи отговорност за неразрешен достъп или промяна на вашите данни или транзакции, сключени чрез мобилните услуги.

Промени и такси
e-SOS си запазва правото по всяко време и понякога да променя или да прекрати временно или окончателно или да наложи или промени такси или разноски за ползване на услугите със или без предизвестие или в съответствие с условията на Отделно споразумение, което урежда вашето право на участие в международни SOS услуги за подпомагане, сигурност и мобилни услуги. Услугите, предоставяни от e-SOS, ще генерират мобилно използване на данни. Размерът на използването на данни ще варира значително в зависимост от честотата и продължителността на използване. e-SOS препоръчва да се абонирате за \"план за данни\" чрез мобилния си оператор, ако решите да използвате мобилните услуги. Значителни такси за използване на данни могат да се начисляват при липса на \"план за данни\" или в случай, че превишите месечното разпределение на \"план за данни\". Ваше задължение е да знаете подробностите за договора си с мобилния оператор, включително какво ще доведе до таксуване. Използваната по-горе терминология може да варира при различните доставчици. Ползването на услугата при роуминг може да увеличи тези такси. Ако имате някакви съмнения дали използването на каквито и да било мобилни услуги ще доведе до таксуване или увеличаване на сметката ви за телефон, моля свържете се с вашия мобилен оператор. В никакъв случай e-SOS не носи отговорност за каквито и да е такси, наказания, данъци, превишения или всякакви други разноски, наложени от мобилния ви оператор в резултат на използването на мобилните услуги.

Информация и връзки от трети страни
Чрез мобилните услуги може да имате достъп до връзки към уеб сайтове на трети страни или до информация, получена от трети страни. Свързаните сайтове и информацията на трети страни не са под контрола на e-SOS и e-SOS не носи отговорност за съдържанието на свързаните с тях уебсайтове или информация, включително, без да се ограничава до точността, спазването на авторското право, законността, достойнството, връзките или други аспекти на свързаните сайтове. e-SOS не носи отговорност за каквато и да е форма на съобщения, получени от който и да е свързан сайт, информация на трета страна или за възможността за достъп до такива свързани сайтове. e-SOS предоставя такива връзки и информация само за удобство и включването на всяка връзка или информация от трета страна не предполага одобрение от e-SOS на такъв свързан сайт или информация от трети страни. Вие самите носите отговорност за преглеждането и спазването на декларациите за поверителност и условията за ползване, публикувани на свързаните сайтове. Вие давате съгласието си, че e-SOS не носи отговорност за каквото и да е съдържание, изпратено чрез мобилна услуга от която и да е трета страна.

Приложимо право
Тези Общи условия се ръководят от разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Начало  •  Политика за личните данни  •  Общи условия


BG  •  EN